Nguyen tac cai nap cua John C. Maxwell

Nâng cao giới hạn lãnh đạo nhờ áp dụng Nguyên tắc cái nắp chặn

Nếu bạn có thể nắm bắt được nguyên tắc cái nắp của John C. Maxwell, bạn sẽ nhận thấy sự ảnh hưởng khó tin về lãnh đạo ở mọi lĩnh vực trong cuộc sống của bạn.