vòng đời doanh nghiệp tránh suy thoái và bài học apple