lãnh đạo hay quản lý

Lãnh đạo hay quản lý, chọn bên nào?

Người quản lý thường quản lý nguồn lực, còn người lãnh đạo dẫn dắt nhân viên. Vận hành một doanh nghiệp có nghĩa bạn phải là một nhà lãnh đạo. …

Lãnh đạo hay quản lý, chọn bên nào? Khám phá tiếp