Bước 1 – Tính dòng tiền thuần cho các hoạt động kinh doanh

Các hoạt động kinh doanh là những hoàng hóa dịch vụ mà doanh nghiệp thực hiện. Dòng tiền sẽ giúp ước tính được số tiền mà được sử dụng khi kinh doanh hàng hóa và dịch vụ. Để tính được dòng tiền của các hoạt động kinh doanh, ta luôn phải nhớ trong đầu 3 điều này:

  • Dòng tiền đi vào trong mục này bao gồm tiền thu được từ bán sản phẩm, dịch vụ, bất kỳ hình thức tiền mặt đã thu, các khoản phải thu, cổ tức và lợi tức tiền mặt.
  • Dòng tiền đi ra là tiền mặt trả cho nhân công, các nhà cung cấp, trạm xăng, thuế, phí, lãi suất v.v…
  • Nếu bạn quyết định sử dụng biện pháp không trực tiếp để tính, thì kết quả sẽ phản ánh tổng thu nhập rỏng, những thay đổi, hoặc tăng công nợ và tài sản của bạn, chẳng hạn như hàng tồn kho, các khoản phải trả, các khoản phải thu.

Bước 2 – Tình dòng tiền thuần cho các hoạt động tài chính

Tương tự như các hoạt động kinh doanh, các hoạt động tài chính cũng phải ghi chép. Số tiền thu được là các hoạt động tài chính, số tiền kiếm được nhờ bán hàng, chứng khoán, trái phiếu hay các nguồn thu khác. Có hai điểm quan trọng cần phải nhớ.

  • Dòng tiền đi ra trong bảng kê tài chính là số tiền phải trả cho nợ, thu mua cổ phẩn, mua lại chứng khoán đầu tư, hay chia số tiền đều nhau cho những cổ đông
  • Dòng tiền đi vào là tiền kiếm được từ chứng khoán, đóng góp, khoản vay, và thu nhập từ đầu tư.

Bước 3 – Tính dòng tiền thuần từ các hoạt động đầu tư

Phần này để quyết định tổng số tiền thu được từ các khoản đầu tư. Phải nhớ những điều sau:

  • Dòng tiền đi vào ở đây sẽ là tiền thu được từ bán trái phiếu, cổ phiếu, tài sản, bán thiết bị v.v…
  • Dòng tiền đi ra sẽ là khoản tiền trả để mua tài sản, trả nợ, mua đất đai, lãi suất cổ phiếu v.v…

Bước 4 – Phép tính cuối cùng Step 4

Sau khi cả ba mục trên được tính tổng riêng biệt, kết hợp cả ba tổng lại làm một, tổng cuối chính là bảng cân đối cuối cùng. Việc này sẽ giúp bạn có được ý tưởng về số tiền mà có thể thu được trong một thời kỳ nhất định. Hãy xem ví dụ bảng dưới đây: