Đào tạo Doanh nghiệp

Chương trình học kỹ năng đào tạo, tư vấn, quản lý doanh nghiệp và công ty tư nhân bởi chuyên gia Lý Hà Thu