ban-dang-o-muc-dong-luc-nao

Bạn đang ở mức động lực nào?

Động lực 1.0 = Nhu cầu Sinh lý và An toàn của Maslow Động lực 2.0 = Nhu cầu Giao tiếp của Maslow hay còn là tính Tham lam/ Sở hữu …

Bạn đang ở mức động lực nào? Khám phá tiếp