Chu kỳ vòng đời doanh nghiệp: Xây dựng, Phát triển, Trưởng thành và Sau Trưởng thành